اطلاعیه مهم غرفه سازی

پیرو اعلام قبلی ستاد برگزاری امکان ساخت طبقه دوم برای شرکت های خودساز به جهت رعایت و نظارت بر پروتکل های بهداشتی امکان پذیر نمی باشد