تعرفه های نمایشگاهی

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی بر اساس گرید سالن های نمایشگاهی به صورت علی الحساب

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمایی بدون تجهیزات استاندارد - متر مربع موقعیت ریالی / ارزی گرید نمایشگاه
۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال سالنهای گروه A شامل:6-7-8و9-31-35-38-44  ریالی A
۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال سالنهای گروه B شامل 10و11-27-40-41
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالنهای گروه C شامل:12و13-14و15- سری 25و26-38A
۹۰۰.۰۰۰ ریال سالنهای گروه D شامل:1-2-18-19-20-21-22
۶۰۰.۰۰۰ ریال فضای باز محوطه نمایشگاه
13،520,000 ریال کلیه سالن ها ارزی
8,060,000 ریال فضای باز محوطه نمایشگاه
تبصره : هزینه های مربوط به برق، بیمه، ثبت نام بازدید کنندگان و مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق افزوده خواهد شد که ریز موارد در سامانه ثبت نام موجود است.